1. ഓട്ടൻതുള്ളൽ

    1. നാ.
    2. വേഗത്തിൽ (ഓടിച്ചു) ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു തുള്ളാനുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക