1. ഓടൽ2

  1. നാ.
  2. മരത്തിൽ പടർന്നുകയറുന്ന ഒരുതരം വലിയ വള്ളി, ഇതിൻറെ അരിയാട്ടി എണ്ണ എടുക്കുന്നു. ഓടമരം
  3. ഓട, ഓട്ടൽ
 2. ഓടൽ1

  1. നാ.
  2. ഓട്ടം
 3. ഒറ്റാൽ

  1. നാ.
  2. മീൻപിടിക്കുന്നതിന് കീഴുമേൽ രണ്ടറ്റങ്ങളും തുറന്ന കുട്ടപോലെയുള്ള ഒരുതരം ഉപകരണം
 4. ഒറ്റൽ

  1. നാ.
  2. ഒറ്റാൽ
  3. കിഴി, ഊന്നൽ
 5. ഒറ്റാൾ

  1. നാ.
  2. ചാരൻ (ബ.വ.)ഒറ്റാക്കൽ, ഒറ്റർ
  3. ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവൻ, വഞ്ചകൻ
 6. ഒട്ടൽ1

  1. നാ.
  2. പറ്റിപ്പിടിക്കൽ, പശപോലെ പറ്റിച്ചേരൽ
  3. ഒരു ചെടിയുടെ കമ്പ് ഒട്ടിച്ചു പുതിയ ഒരു ചെടി ഉണ്ടാക്കൽ, ഒട്ടുമാവ്
  4. ചുങ്ങിപ്പോയ അവസ്ഥ, മെലിച്ചിൽ
  5. ഉൾപ്പാട്ടിലേക്കുള്ള വളവ്
  6. കാഞ്ഞിരമരത്തിൻറെ കമ്പ്, വേലികെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുൾക്കമ്പ്
  7. വെള്ളരി കുമ്പളം മുതലായ ചെടികൾ പടർന്നുകയറാൻ വെട്ടിയിടുന്ന മരക്കൊമ്പുകൾ (പ.മ.)
 7. ഒട്ടൽ2

  1. നാ.
  2. ആറ്റുതീരങ്ങളിലും മറ്റും സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം ചെറിയ ഇല്ലി (മുള)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക