1. കംഗാരു, കങ്കാറു

    1. നാ.
    2. സഞ്ചിമൃഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക