1. കംഗുണി, -ണിനി

    1. നാ.
    2. ചെറുപുന്ന
    3. തിന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക