1. കംഗൂലം

    1. നാ.
    2. കൈ
    3. ഒരു ഹസ്ത മുദ്ര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക