1. കംബള(ക)ം, കംബലം

  1. നാ.
  2. വെള്ളം
  3. ഉത്തരീയം
  4. ഒരുതരം മാൻ
  5. കമ്പിളിപ്പുഴു
  6. കമ്പിളി
  7. കരിമ്പടം
  8. താട (പശുവിൻറെയും കാളയുടെയും)
  9. ഭിത്തി, മതിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക