1. കംബളകാരകൻ

    1. നാ.
    2. കംബളം നെയ്തുണ്ടാക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക