1. കംബളി

    1. നാ.
    2. കാള
    3. കമ്പിളികൊണ്ടു പുതച്ചവൻ
    4. ആട്ടാം പുഴു. (പ്ര.) കംബളിവാഹ്യകം = കാളവണ്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക