1. കംബിക

    1. നാ. സംഗീ.
    2. പന്ത്രണ്ടിനം ഘനവാദ്യങ്ങളുള്ളതിൽ ഒരിനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക