1. കംബുകണ്ഠി

    1. നാ.
    2. ശംഖിനുതുല്യമായ കഴുത്തുള്ളവൾ, സുന്ദരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക