1. കംബുഗ്രീവ

    1. നാ.
    2. = കംബുകണ്ഠി
    3. ശംഖിനുള്ളതുപോലെ മൂനുരേഖകളോടുകൂടിയ കഴുത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക