1. കംഭു

  1. നാ.
  2. രാമച്ചം, ഉശീരം
 2. കംബു

  1. നാ.
  2. കച്ചോലം
  3. ആന
  4. ശംഖ്
  5. കഴുത്ത്
  6. കൈവള (ശംഖുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകിയത്)
  7. പലനിറം
  8. വേഴൽ
  9. കമ്പപ്പയറ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക