1. കംശം

    1. നാ.
    2. കംസം, ഓട്ടുപാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക