1. കംസം

  1. നാ.
  2. വെള്ളോട്
  3. ഓട്ടുപാത്രം, ജലപാത്രം
  4. ഒരളവ്, നാലിടങ്ങഴി
  5. നാൽപ്പത്തിരണ്ടുവിരൽപ്പാടു വരുന്ന അളവ്
 2. കംശം

  1. നാ.
  2. കംസം, ഓട്ടുപാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക