1. കംസനാടകം

    1. നാ.
    2. കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രാചീനദൃശ്യകല, പൊറാട്ടുനാടകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക