1. കംസപാത്രം

    1. നാ.
    2. ഓട്ടുപാത്രം, ഒരളവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക