1. കംസാരി

    1. നാ.
    2. കംസൻറെ ശത്രു, ശ്രീകൃഷ്ണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക