1. കംസോത്ഭവം

    1. നാ.
    2. തുവരിമണ്ണ്, ഒരു തരം സുഗന്ധമുള്ള മണ്ണ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക