1. കംസൻ

    1. ആല.
    2. ദുഷ്ടൻ
    1. നാ.
    2. മഥുരഭരിച്ച ഒരുരാജാവ്, ഉഗ്രസേനൻറെ പുത്രൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻറെ മാതുലൻ, കാലനേമി എന്ന അസുരൻറെ പുനർജന്മം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക