1. കഅ്ബ, -ബം

    1. നാ.
    2. മക്കായിലെ പ്രശസ്തമായ മുസ്ലിം പ്രാർഥനാമന്ദിരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക