1. കകന്ദം

  1. നാ.
  2. സ്വർണം
 2. കോകനദം

  1. നാ.
  2. ചെന്താമരപ്പൂവ്
  3. ചുവന്ന ആമ്പൽപ്പൂവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക