1. കകുത്ത്

    1. നാ.
    2. കൊടുമുടി
    3. കാളയുടെ പൂഞ്ഞ, ഉപ്പുടി
    4. ദക്ഷൻറെ മകൾ
    5. ഒരു രാജ ചിഹ്നം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക