1. കകുത്സ്ഥൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു സൂര്യവംശ രാജാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക