1. കകുദം

  1. നാ.
  2. കൊടുമുടി
  3. കാളയുടെ പൂഞ്ഞ്
  4. പ്രധാനി
  5. രാജചിഹ്നം, വെൺകൊറ്റക്കുട മുതലായവ
  6. ഒരു ജാതി സർപ്പം
 2. കാകുദം

  1. നാ.
  2. ജിഹ്വ ഉദ്ഭവിക്കുന്നസ്ഥലം, അണ്ണാക്ക്, താലു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക