1. കകുദ്മതി

    1. നാ.
    2. ഒരു വൃത്തം
    3. അരക്കെട്ട്, നിതംബം
    4. പ്രദ്യുമ്നൻറെ ഭാര്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക