1. കകുദ്മാൻ

    1. നാ.
    2. പോത്ത്
    3. ഒരു ഔഷധി
    4. കകുത്തോടു കൂടിയത്, കാള
    5. പർവതം, കൊടുമുടിയുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക