1. കകുദ്മി

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു
    3. പർവതം
    4. കകുത്തുള്ളത്, കാള
    5. രൈവതകൻ, രേവതിയുടെ പിതാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക