1. കകുദ്മികന്യ

    1. നാ.
    2. പർവതപുത്രി, ഒരു നദി
    3. ബലരാമൻറെ ഭാര്യയായ രേവതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക