1. കകുന്ദരം

    1. നാ.
    2. നിതംബത്തിൻറെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള രണ്ടു കുഴികൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക