1. കകുഭ

    1. നാ.
    2. ദിക്ക്, ദേശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക