1. കക്കരി, -ക്കിരി

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം വെള്ളരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക