1. കക്കാമ്പറണ്ട

    1. നാ.
    2. ഒരിനം വള്ളിയുടെ കായ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക