1. കക്കിരി

    1. നാ.
    2. കക്കരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക