1. കക്കുഭം, കകുഭം

    1. സംഗീ.
    2. ഒരു രാഗം
    1. നാ.
    2. ചെറുകുരുകിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക