1. കക്കുഴി

    1. നാ.
    2. കൽക്കുഴി, കല്ലുനിറഞ്ഞ കുഴി, കല്ലുവെട്ടിയെടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ കുഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക