1. കക്കോല(ക)ം

    1. നാ.
    2. സൗരഭ്യമുള്ള ഒരു ഔഷധച്ചെടി, തക്കോലപ്പുട്ടിൽ
    3. തക്കോലത്തിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യം, ഫലകർപ്പൂരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക