1. കക്ക്1

  1. നാ.
  2. വിക്ക്
  3. ഛർദി
  4. കോഴി താറാവ് മുതലായവയുടെ കനപ്പ്, കൊക്കൽ
 2. കക്ക്2

  1. നാ.
  2. കക്കുവള്ളി
  3. കക്കയുടെ ആകൃതിയിലുള്ളതും കട്ടിയുള്ള മാംസം പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമായ പക്ഷികളുടെ പക്വാശയം
  4. കുട്ടികളുടെ ഒരു കളി
 3. കക്ക്3

  1. നാ.
  2. പിഞ്ച്, ഇളയത്
 4. കക്ക

  1. നാ.
  2. ചിപ്പിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജലജന്തു
 5. കാക്ക1

  1. നാ.
  2. ഒരിനം വള്ളിച്ചെടി
  3. കുടിയിടകളിലെവിടെയും കാനാവുന്ന സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കറുത്ത പക്ഷി. (പ്ര.) കാക്കമലർന്നു പറക്കുക = സംഭവിക്കാത്തത് സംഭവിക്കുക. കാക്കക്കുളി, കാക്കമുങ്ങൽ = പേരിനുമാത്രമുള്ള കുളി. കാക്കക്കൂട്ടിൽ കല്ലെറിയുക = കൂടുതൽ ശബ്ദകോലാഹലത്തിനിടയാക്കുക. "കാക്കയ്ക്കും തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ്" (പഴ.)
  4. കറുത്തവസ്തു
  5. കറുപ്പൻ
  6. കോങ്കണ്ണൻ
 6. കാക്ക2

  1. നാ.
  2. അമ്മയുടെ സഹോദരൻ
  3. ഒരിനം സ്രാവ്
  4. ജ്യേഷ്ഠൻ (മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ)
  5. മുസ്ലിങ്ങളിൽ മുതിർന്നവരെ പൊതുവെ ബഹുമാനമായി വിളിക്കുന്ന പേര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക