1. കക്കൽ1

  1. നാ.
  2. ഛർദി
  3. വിക്കിവിക്കിപ്പറയൽ
 2. കക്കൽ2

  1. നാ.
  2. മോഷ്ടിക്കൽ, മോഷണം
 3. കാക്കൽ1

  1. അവ്യ.
  2. "കാല്" എന്നപദത്തോട് ആധാരികാവിഭക്തി ചേർന്നരൂപം = കാൽക്കൽ
 4. കാക്കൽ2

  1. നാ.
  2. നാമരൂപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക