1. കക്ഖട, കർക്കട

    1. വി.
    2. കടുപ്പമുള്ള, കഠിനമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക