1. കക്ഖടി

    1. നാ.
    2. ചേടിമണ്ണ്, ചോക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക