1. കക്ഷ, കക്ഷ്യാ

  1. നാ.
  2. അന്ത:പുരം
  3. വാദത്തിലെ പൂർവപക്ഷം
  4. ആനയുടെ കച്ചക്കയറ്
  5. ഒരുതരം ക്ഷുദ്രരോഗം, കക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുരു
  6. അരഞ്ഞാൺ, അരപ്പട്ട
  7. മതിൽ, ഭിത്തി
  8. ഇടമുറ്റം
  9. വരാന്ത, പുറന്തിണ്ണ
  10. ഭൂമിയുടെയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സഞ്ചാര പഥം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക