1. കക്ഷം

  1. നാ.
  2. കാള
  3. പോത്ത്
  4. പാപം
  5. ഭാരതവർഷത്തിലെ ഒരു ജനപദം
  6. കൈക്കുഴി
  7. ഭാഗം, വശം, പക്ഷം
  8. ആറ്റരിക്, കര, ഓരം
  9. കാട്, വള്ളിക്കാട്, ഉണക്കമരക്കാട്
  10. പുല്ല്, ഉണക്കപ്പുല്ല്, വയ്ക്കോൽ
  11. മുണ്ടിൻറെ അറ്റം, താറുടുത്തിട്ടു പുറകിൽ തിരുകിവയ്ക്കുന്ന അറ്റം
  12. ഒളിസ്ഥലം
  13. അന്തപ്പുരം, ഉള്ളറ
  14. തുലാസിൻറെ തട്ട്
  15. വ്യൂഹരചനയിൽ ഉരസ്യത്തിനും പക്ഷത്തിനും നടുക്കുള്ള സേനാവിഭാഗം, അഞ്ചുവരിയായി നിറുത്തിയിട്ടുള്ള സൈന്യത്തിൻറെ രണ്ടും നാലും വരി
  16. തട്ടാന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തൂക്കം
 2. കുക്ഷം

  1. നാ.
  2. വയറ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക