1. കക്ഷക്കുഴി

    1. നാ.
    2. കയ്യും ചുമലും ചേരുന്നിടത്ത് അകത്തുഭാഗത്തായിട്ടുള്ള കുഴി, കക്ഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക