1. കക്ഷപടം, കക്ഷാ-

    1. നാ.
    2. കൗപീനം, തറ്റ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക