1. കക്ഷപുടം

  1. നാ.
  2. കക്ഷക്കുഴി
  3. കക്ഷപടം
  4. ഒരു തന്ത്രശാഖ
 2. കക്ഷപടം, കക്ഷാ-

  1. നാ.
  2. കൗപീനം, തറ്റ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക