1. കക്ഷവ­ി

    1. നാ.
    2. കക്ഷാഗ്നി, ഉണക്കപ്പുൽക്കാട്ടിൽ പിടിച്ച തീ, കാട്ടു തീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക