1. കക്ഷശായം-യു

    1. നാ.
    2. നായ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക