1. കക്ഷാന്തരം

    1. നാ.
    2. ഉള്ളറ, അന്ത:പുരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക