1. കക്ഷാവേക്ഷകൻ

  1. നാ.
  2. കവി
  3. ചിത്രകാരൻ
  4. അന്ത:പുര പാലകൻ
  5. ദ്വാരപാലകൻ
  6. തെമ്മാടി, വിടൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക