1. കക്ഷി

  1. നാ.
  2. ഒരു വശത്ത് (പക്ഷത്ത്)ഉള്ള ആൾ
  3. ഭാഗം, വിഭാഗം
  4. വ്യവഹാരത്തിൽ വാദി അഥവാ പ്രതി
  5. ആൾ, പുള്ളി, പുള്ളിക്കാരൻ. (പ്ര.) കക്ഷിമറിയുക = മറുഭാഗത്തു ചേരുക
 2. കാക്ഷി, കാച്ചി

  1. നാ.
  2. ഇരുവേലി
  3. പടിക്കാരം
  4. തുവരപ്പയറ്
  5. തുവരിമണ്ണ്, സുഗന്ധമൃത്തിക
 3. കക്ഷ, കക്ഷ്യാ

  1. നാ.
  2. അന്ത:പുരം
  3. വാദത്തിലെ പൂർവപക്ഷം
  4. ആനയുടെ കച്ചക്കയറ്
  5. ഒരുതരം ക്ഷുദ്രരോഗം, കക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുരു
  6. അരഞ്ഞാൺ, അരപ്പട്ട
  7. മതിൽ, ഭിത്തി
  8. ഇടമുറ്റം
  9. വരാന്ത, പുറന്തിണ്ണ
  10. ഭൂമിയുടെയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സഞ്ചാര പഥം
 4. കുക്ഷി

  1. നാ.
  2. ഒരു സൂര്യവംശരാജാവ്
  3. ഉരുക്ക്
  4. ഗർഭപാത്രം
  5. ഒരു ദാനവൻ
  6. ഉൾക്കടൽ
  7. വയറ്. കുടിമുടിയെ തിന്നുകയുമരുത്, കുക്ഷിയെരിഞ്ഞു കിടക്കുകയുമരുത്. (പഴ.) (പ്ര.) കുക്ഷി പൂരണം = വയറു നിരയ്ക്കൽ, ഉദരപൂരനം
  8. അന്തർഭാഗം, ഉള്ള്
  9. കുഴി (ഓട്ട, കിടങ്ങ്, വിവരം, ഗുഹകോടരം, കൂപം, കുഹരം എന്നിങ്ങനെ പൊള്ളയായ എന്തിനും പൊതുവായി പറയാവുന്ന പദം) ഉദാ: സാഗരകുക്ഷി
  10. താഴ്വര, തടം, സാനുപ്രദേശം
  11. വാലുറ
  12. ഒരുമർമം
  13. മഹാബലി
  14. ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്തുതനായ ഒരു ഋഷി
  15. രൈഭ്യമഹർഷിയുടെ ഒരു പുത്രൻ
  16. ഒരുസേനാവ്യൂഹരചന
 5. കൗക്ഷ

  1. വി.
  2. കുക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ച
  3. പാർശ്വസ്ഥമായ
 6. കക്ഷപടം, കക്ഷാ-

  1. നാ.
  2. കൗപീനം, തറ്റ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക